ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

متن زیر جایگزین تبصره ماده ‌239 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد :

(( تبصره ‌: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره 1 و قسمت أخیر تبصره 2 ماده ‌203 و ماده ‌208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. ))