ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

در بند 3 ماده ‌255 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت « نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی » به عبارت « نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌258 این قانون » تغییر می‌یابد.