ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست :

۱‌ – قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( 14 / 12 / 1395 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای موارد منسوخ در ماده ‌55 این قانون، بند « ب » ماده 6 ، بند « ر » ماده ‌33 ، ماده 73 و ماده ‌94 قانون مذکور )

۲‌ – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( 3 / 12 / 1366 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳‌ – قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 / 4 / 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴‌ – عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ‌12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 / 12 / 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵‌ – قانون نحوه تأمین هزینه‌ های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب 11 / 8 / 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶‌ – مواد 63 و 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی

۷‌ – قانون امور گمرکی مصوب 22 / 8 / 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ‌1 )

۸‌ – مواد 65 ، 58 ، ۷۰  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 / 12 / 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹‌ – بندهای «الف» و «ب» ماده ‌30 و بند 3 ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰‌ – تبصره 5 بند «الف» ماده ‌28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2 / 1394

۱۱‌ – ماده ‌7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی مصوب 25 / 9 / 1388

۱۲‌ – قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15 / 2 / 1387