فصل دوم : مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده 5

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. تبصره 1 : مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه...

ماده 6

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی ( موضوع ماده ‌14 قانون امور گمرکی مصوب ( 22 / 8 / 1390 ) ) و حقوق ‏ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) می‌با...

ماده 7

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌5 این قانون، به ‌استثنای کالا های خاص که نرخ آنها در ماده ‌26 این قانون تصر...

ماده 8

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می...