ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌5 این قانون، به ‌استثنای کالا های خاص که نرخ آنها در ماده ‌26 این قانون تصریح شده، نه ‌درصد ( ۹% ) می‌باشد.