فصل پنجم‌ : ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

ماده 23

ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص‌هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند « الف » ماده ‌28 قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور...  

ماده 24

پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه...  

ماده 25

الف ‌- مواد 161، 162، 167، 169 مکرر، 171، تبصره 1 ماده ‌177، 178، 182، ‏‏186 و تبصره 1 آن، 191، 198، 202، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد 210 تا 216، 218، 219، 231، 232، 235، 242، 243، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد 257، 274 منهای بند 3 آن، 275، 276، 277 و 279 قانون ‏مالیات‌های مستقیم در مورد این ‏قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ...