فصل هفتم : مالیات‌ها و عوارض خاص

ماده 27

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های نیم‌ درصد ‌( 0/5% )، یک‌‌درصد ‌ ( %1 ) و یک‌ و ‌نیم‌درصد ( 1/5% )، به مأخذ فروش کالا یا خدمات...  

ماده 28

شماره ‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودرو های وارداتی است. ( ارقام جدول ذیل به درصد می‌باشد ) تبصره ۱ : مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ‌برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های ...

ماده 29

عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به‌شرح ذیل تعیین می‌شود : الف - وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول ...  

ماده 30

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند : تولید داخل به میزان یک‌ درصد ( ۱% ) و وارداتی دو درصد ( ۲% ) به مأخذ مذکور در تبصره 1 ماده ‌28 این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات ...  

ماده 31

سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به‌جز موارد تبصره 1 این ماده ‌از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد. تبصره ۱ : دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور ( دارندگان اجازه خروج دانشجویی )، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و ...  

ماده 32

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌ شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج ‌درصد ( ۵% ) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد ( صورتحساب )، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد ( ۲% ) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده ‌مشمول ماده...  

ماده 33

مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد 28 و 30 این قانون به‌عنوان...  

ماده 34

سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم...