ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های نیم‌ درصد ‌( 0/5 % ) ، یک‌ درصد ‌( 1 % ) و یک‌ و ‌نیم ‌درصد ( 1/5 % ) ، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحد های آلاینده، اعم از واحد های معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی 

( سازمان ) تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده ‌براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ :

در صورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می‌شود.

تبصره 2 :

در صورتی که واحد های موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ ‌های مذکور در صدر این ماده ‌مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما ، نفت ‌سفید ، نفت کوره ،

نفت ‌گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده ‌برای شرکت های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت‌ سفید، نفت ‌کوره، نفت‌ گاز، گاز طبیعی و برق می‌باشد که شرکت های بالادستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوارض مربوط هستند.

تبصره 3 :

سازمان حفاظت محیط ‌زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ‌ماه پس از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحد های آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به ‌روزرسانی کند.

تبصره 4 :

در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحد های آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد مورد نظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.

تبصره 5 :

در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می‌یابد.

تبصره 6 :

سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌شود.

تبصره 7 :

سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحد ها کسر می‌شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

تبصره 8 :

در صورتی‌که پالایشگاه ها و نیروگاه هایی که سوخت اصلی آنها نفت‌ کوره و نفت‌ گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌ های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره 9 :

اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره‌های ثبت‌شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره 10 :

یارانه پرداختی دولت موضوع بند « ج » تبصره 2 ماده 5 این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.

تبصره 11 :

مؤدیان موضوع این ماده ‌مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه‌ای که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده ‌درصد

( %10 ) عوارض موضوع این ماده ‌می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ‌37 این قانون می‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

ب‌ ) مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه