ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند :

تولید داخل به میزان یک‌ درصد ( ۱% ) و وارداتی دو درصد ( ۲% ) به مأخذ مذکور در تبصره 1 ماده ‌28 این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده ‌تا شش ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده ‌درصد ( ۱۰% ) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال ‌های ششم به بعد، چهل ‌درصد ( ۴۰% ) مأخذ یاد شده است.

تبصره ۱ :

ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.

تبصره 2 :

اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته

( مونتاژکننده ) داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی‌های رسمی شرکت های خارجی ) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌می‌شود.

تبصره 3 :

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده ‌نمی‌شود.

ث‌ ) مالیات خروج از کشور