ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌ شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج ‌درصد ( %5 ) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد ( صورتحساب )، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد ( ۲% ) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده ‌مشمول ماده 77 قانون شهرداری‌ مصوب ( 11 / 4 / 1334 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.