ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات و عوارض‌ موضوع مواد 7 ، 26 و 28 این قانون و جریمه‌ های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌ شود :

1 – یک ‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده ‌7 و بندهای «الف» و «ب» ماده ‌26 این قانون به‌ عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.

2 – باقی‌مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.

تبصره :

عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه ‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها و روستا های فاقد دهیاری و جریمه‌ های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد ( ۱۰۰% ) آن را مطابق با مقررات ماده ‌39 این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.