فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1

عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران و همچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات...

ماده 2

منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم...

ماده 3

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده...

ماده 4

عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره : کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده...

ماده 5

ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال...

ماده 6

واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو...

ماده 7

صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق...

ماده 8

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول...

ماده 9

معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور جداگ...

ماده 10

هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز اس...

ماده 11

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است : الف - در مورد عرضه کالا : 1 - تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد; 2 - در موارد مذکور در تبص...