ماده 1 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران و همچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران و همچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.