ماده 11 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف – در مورد عرضه کالا :

1 – تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد;

2 – در موارد مذکور در تبصره ماده 4 این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد;

3 – در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون، تاریخ معاوضه;

ب – در مورد ارائه خدمات:

1 – تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد;

2 – در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون، تاریخ معاوضه.

ج – در مورد صادرات و واردات :

در مورد صادرات، هنگام صدور ( از حیث استرداد ) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره :

در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.