ماده 2 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.