ماده 4 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره : 

کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.