ماده 7 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.