فصل هفتم : عوارض کالا‌ها و خدمات

ماده 38

نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد : الف - کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد ( 1/5% ); ب - انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد ( ۳% ); ج - انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد ( ۱۰% ); د - نفت سفید و...

ماده 39

مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز ن...

ماده 40

احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص...