ماده 43 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد :

الف – حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی )، دریایی و هوایی پنج درصد ( 5% ) بهاء بلیط ( به عنوان عوارض ).

ب – عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره :

عوارض موضوع بند ( ب ) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ( به استثناءخودرو های گازسوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد ( 10% ) و حداکثر تا صد درصد ( 100% ) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ج – شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد ( 3% ) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها ( دو درصد ( 2% ) مالیات و یک درصد ( 1% ) عوارض ).

حکم ماده 17 این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.