ماده 51 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند ( هـ ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( 1/5% ) اصلاح می گردد.

حکم تبصره 1 ماده 39 این قانون در مورد عوارض موضوع بند ( هـ ) ماده 3 قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.