قسمت هفدهم : نرخ صفر مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی چیست ؟ اشخاص مشمول نرخ صفر مالیاتی کدامند ؟ نحوه محاسبه مالیات نرخ صفر چگونه است ؟ شروط اعطای نرخ صفر مالیاتی کدامند ؟
اگر با مالیات سر و کار داشته باشید احتمالا عبارت نرخ صفر مالیاتی را شنیده اید‌.
مفهومی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به ادبیات مالیاتی در ایران اضافه شد.
نرخ صفر مالیاتی را می توان معافیت مشروط هم نامید، چرا که اشخاص مشمول آن به شرط رعایت برخی تکالیف قانونی امکان استفاده از آن را دارند.
متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از این اشخاص به دلیل عدم آگاهی از مقررات مالیاتی متحمل ضرر و زیان های زیادی از جمله عدم تعلق نرخ صفر شده آمد.
در قسمت هفدهم از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به تشریح این موضوع مهم پرداخته ایم.

آخرین پادکست ها