قسمت چهل و هشت : مالیات بیمارستان ها

مالیات بیمارستان ها

آیا بیمارستان ها باید مالیات پرداخت کنند؟ نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها چگونه محاسبه می شود؟ معافیت مالیاتی بیمارستان ها تحت چه شرایطی است؟ مالیات تکلیفی پزشکان چگونه محاسبه می شود؟

این ها سوالاتی است که درباره فعالیت های مالیاتی بیمارستان ها همواره مطرح است و شما خواننده گرامی می توانید با گوش دادن به این پادکست، پاسخ کلیه آن ها را دریافت کنید.

در ابتدای بحث لازم است بدانید بیمارستان ها به طور کلی در دو قالب شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فعالیت می کنند که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

طبق آییننامه اجرایی ماده ۹۵ معروف به آییننامه تحریر دفاتر، بیمارستان هایی که در قالب شخصیت حقیقی کار می کنند جزو گروه اولی ها هستند، اما ملزم به نگهداری دفاتر و ارائه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان هستند.

اما دسته دیگری از بیمارستان ها نیز وجود دارند که در قالب موسسه و شخصیت حقوقی کار می کنند و در این صورت تابع مقررات مربوط به اشخاص حقوقی هستند و باید تکالیف آن ها را انجام دهند.

هر یک از قالب های فعالیتی بیمارستان ها که در بالا توضیح دادیم، نکات مالیاتی و معافیت های مخصوص به خود را دارند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها:

طبق دستورالعمل شماره ۲۰/۹۶/۵۰۴که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد، نکات مهمی در خصوص مالیات بیمارستان ها اعلام شد.

همانطور که گفته شد، بیمارستان ها در دو قالب شخص حقیقی و شخص حقوقی کار می کنند، اگر فعالیت آن ها در قالب شخص حقیقی باشد، مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل خواهند بود و اگر در قالب شخص حقوقی باشند و موسسه یا شرکت خود را به ثبت برسانند، مشمول فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می شوند.

تفاوت مالیات بیمارستان ها در قالب شخص حقیقی و شخص حقوقی گسترده و با هم متفاوت است، اما مهم ترین آن این است که مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و برای اشخاص حقوقی ۴ ماه پس از پایان سال مالی است.

همچنین نرخ مالیاتی اشخاص حقیقی بر حسب ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی بر حسب ماده ۱۰۵ این قانون و برابر با ۲۵ درصد می باشد.

لازم است بدانید اگر بیمارستان در قالب شخص حقیقی کار کند، جزو مشاغل گروه اول محسوب می شود و ملزم به انجام تکالیف قانونی مربوط به آن ها است و باید اظهارنامه مشاغل گروه اول ارسال کند و ترازنامه و سود و زیان ارائه دهد و دفاتر نگهداری کند و به طور کلی تکالیف شبیه به اشخاص حقوقی را انجام دهند.

معافیت مالیاتی بیمارستان ها:

ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اولین ماده مربوط به فصل معافیت ها است و به عنوان یکی از مهم ترین ماده ها در خصوص معافیت مالیاتی شرکت های تولیدی، معدنی، بیمارستان ها، اقامتگاه های گردشگری و … صحبت می کند، اما در این پادکست صرفا به نکات مربوط به مالیات بیمارستان ها می پردازیم.

ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم درباره فعالیت بیمارستان هایی که دارای مجوز یا فعالیت بهره برداری هستند صحبت می کند و در برخی بازه های زمانی که در این ماده ذکر شده است، بیمارستان ها را مشمول نرخ صفر مالیاتی کرده است، به این معنی که مودی باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد، اسناد و مدارک ارائه کند، اظهارنامه مالیاتی ارسال کند و سایر تکالیفی که به موجب قانون بر عهده او گذاشته شده است را انجام دهد.

در مقابل اداره امور مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی او اقدام می کند و درآمد مشمول مالیات او را محاسبه می کند، ولی هنگام محاسبه مالیات آن، به جای این که درآمد مشمول مالیات برای مثال ضرب در ۲۵ درصد شود، ضرب در صفر می شود و مالیاتی پرداخت نمی شود.

بنابراین بیمارستان ها و سایر اشخاصی که در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم از آن گفته شده است، می توانند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند.

اما مدت زمان مربوط به معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم چقدر است؟

در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص نام برده شده از تاریخ دریافت پروانه یا مجوز یا تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج، در مناطق عادی ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال مشمول این معافیت هستند.

در ادامه در بند پ این ماده عنوان شده است در صورتی که واحدهای اقتصادی موضوع این ماده در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، معافیت ۵ ساله مناطق عادی تبدیل به ۷ سال و معافیت ۱۰ ساله مناطق کمتر توسعه یافته تبدیل به ۱۳ سال می شود.

نکته ای که باید توجه داشت این است که این اشخاص حتی در دوران معافیت خود می بایست تکالیف قانونی از جمله ۳ تکلیف اصلی شامل تسلیم اظهارنامه، ارائه اسناد و مدارک و ارائه دفاتر قانونی است را انجام دهند و شرط اعطای نرخ صفر مالیاتی به آن ها انجام امور ذکر شده در موعد مقرر است، در غیر این صورت معافیت ماده ۱۳۲ از بین می رود و این بیمارستان ها در این مدت زمان مشمول پرداخت مالیات هستند.

همچنین به طور کلی در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ۴ نوع مدت زمانی برای معافیت های مربوط به بیمارستان ها داریم که برای اطلاع از آن ها پیشنهاد می شود که این پادکست را تا پایان گوش دهید.

نکات رسیدگی یا حسابرسی مالیاتی بیمارستان ها:

در رسیدگی بیمارستان ها در قالب شخص حقوقی و حقیقی که جزو صاحبان مشاغل گروه اول محسوب می شوند، نگهداری دفاتر، ارسال معاملات فصلی، ارسال اظهارنامه عملکرد و در صورتی که حد نصاب های ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم را گذرانده باشند ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ضروری است.

علاوه بر این در بحث رسیدگی مالیاتی بیمارستان ها، در صورتی که بین بیمارستان و پزشکان قرارداد مشارکتی وجود داشته باشد، باید این قرارداد به مامور مالیاتی ارائه شود و نسبت به بررسی کامل آن و تعیین نسبت شراکت بین بیمارستان و پزشکان اقدام شود. اگر قرارداد بین پزشک و بیمارستان به مامور مالیاتی ارائه نشود، کل درآمد مربوط به آن قرارداد و آن سال به حساب مالیاتی بیمارستان منظور می شود.

مالیات بر ارزش افزوده بیمارستان ها:

این پادکست توسط آقای سید علی سرحدی، مدرس و مشاور مالیاتی و مدیر عامل حسابدانان، و آقای نکویی، مدیر واحد اجرای حسابدانان، تهیه شده است. در بخشی از این پادکست ، آقای نکویی درباره مالیات بر ارزش افزوده بیمارستان ها گفته اند: “جزء ۱ بند ب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده درباره معافیت ها و خدمات درمانی تخصصی و خدمات توانبخشی و آرامستان ها صحبت کرده و گفته است همه این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.

همچنین چنانچه بیمارستان ها کالایی بفروشند،مشمول این قاعده نمی شوند و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. در ادامه در این قانون گفته شده است که انواع دارو و واکسن و برخی از لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.”

ارسال صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان و گزارش فصلی بیمارستان ها:

در صورتی که بیمارستانی در قالب شخص حقیقی باشد، باید میزان درآمد آن در سال ۱۴۰۲ به بعد ارزیابی شود. چرا که در فراخوان های سامانه مودیان برخی حد نصاب های ریالی وجود دارد که باید به آن ها رجوع شود که آیا بیمارستان هایی که در قالب شخص حقیقی کار می کنند دارای این حد نصاب ها هستند یا خیر؟

بیمارستان هایی که در قالب اشخاص حقوقی کار می کنند نیز از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند.

در مورد ارسال فهرست معاملات فصلی بیمارستان ها، چه در قالب شخص حقیقی و چه شخص حقوقی باشند، موظف به ارسال آن هستند.

فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای پزشکان:

فرم تبصره ماده ۱۰۰ یکی از موضوعاتی است که هر ساله در خرداد ماه یکی از دغدغه های صاحبان مشاغل و  فعالان اقتصادی بوده است و سوالاتی در این زمینه را به خود اختصاص داده است.

با توجه به این که در این صفحه، آموزش مالیات بیمارستان ها ارائه شده است، شما خواننده عزیز می توانید توضیحات کامل مربوط به فرم تبصره ماده ۱۰۰ را در متن و فایل صوتی پادکست فرم تبصره ماده ۱۰۰ صاحبان مشاغل ملاحظه کنید و اگر مشمول آن هستید، در پنل محاسبه مالیات صاحبان مشاغل، به راحتی مالیات مربوط به خود را محاسبه کنید.

مالیات تکلیفی پزشکان:

مبحث مالیات تکلیفی پزشکان از سال ۱۳۹۸ عنوان شد و تا اکنون نیز این حکم پا بر جاست و هر سال در قوانین بودجه سنواتی تکرار می شود.

در این پادکست، آقای سرحدی ضمن اشاره به این موضوع که پزشکان جزو یکی از مشاغلی هستند که به شدت زیر ذره بین نظام مالیاتی هستند و درباره آن ها در سال ۱۳۹۸ به بعد و در سال ۱۴۰۳ در قانون بودجه سنواتی گفته شده است، گفتند: “کلیه بیمارستان ها و مراکز درمانی و هر جایی که به پزشکان وجهی پرداخت شود، آن ها را موظف می کند تا معادل ۱۰ درصد وجوه پرداخت شده خود را  از پولی که به پزشک پرداخت می کنند کسر و به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.

در صورتی که پزشک در استخدام بیمارستان باشد، ۱۰ درصد محاسبه نمی شود و باید مالیات حقوق آن را طبق جدول پلکانی ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه کنند.”

در ادامه لازم است بدانید در صورتی که بیمارستانی مالیات تکلیفی خود را پرداخت نکند، برای آن جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم اعمال می شود که این جریمه دارای دو بخش است:

۱۰درصدی که باید کسر شود و به اداره مالیات پرداخت شود.

و جریمه ۲ و نیم درصد ماهانه که به ازای هر یک ماه تاخیر پرداخت می شود.

در نهایت پزشک پس از ارسال اظهارنامه، مالیات هایی که در طول سال پرداخت کرده را از مبلغ دریافتی خود کسر کرده و به عنوان علی الحساب مالیاتی برای او لحاظ می شود.

اکنون از شما دعوت می شود پس از مطالعه مطالب بالا و آشنایی کلی با موضوع مالیات بیمارستان ها، ادامه موضوع مربوطه را در این پادکست گوش دهید.

آخرین پادکست ها