دوره جامع بستن حساب ها و عملیات پایان سال

دوره جامع بستن حساب ها و عملیات پایان سال فایل های دوره فایل جلسه اول فایل های ضمیمه خصوصی این…

1,800,000 تومان

اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی جلسه اول دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی حسابدانان ویدئو در دسترس جلسه…

2,100,000 تومان

دومین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی – آنلاین

http://dl.hesabdanan.com/free-education/comprehensive-course-of-tax-laws.mp4?md5=abd03BkVF5kxoV_exhJbRg&expires=1667142344 دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل جلسات دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل های ضمیمه خصوصی این…

2,600,000 تومان