* شماره بخشنامه : ۲۱۹۱۴ / ۲۱۰ / ص

 

* تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۷۵۴۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۵

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۷۵۴ ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۵ هیات وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط