* شماره بخشنامه : ۲۲۵۳۵ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۱۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (۶) دستورالعمل شماره ۲۶۹۴/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ و ابطال اطلاق ماده (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط