* شماره بخشنامه : ۵۰ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارت “کلیه وجوه پرداختی یا کمک‌های غیر‌نقدی بلاعوض اشخاص، شرکت‌ها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد” به بند ۲ ضوابط اجرایی ماده مذکور اضافه می‌گردد، برای اجرا ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که بنیادهای حامی دانشگاهی سازمان‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد از وزارت کشور می‌باشند که جمع‌آوری و سازماندهی کمک‌های خیرین را در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام می‌دهند

ماده های مرتبط