* شماره بخشنامه : ۴۷ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۰۱ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۹۹۶/ت۵۹۸۰۷هـ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجرا ابالغ میشود:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
ماده ۲ ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
ماده ۳ ـ اهداکنندگان (خیرین) : اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیرنقدی (اهدای اموال منقول و غیرمنقول) به سازمان می کنند.
ماده ۶ ـ هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اهداکنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود .

ماده های مرتبط