* شماره بخشنامه : ۵۲ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی

با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ  1401/08/01و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (فراخوان دوم) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورتحساب های غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد.

ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند، به نحوی که برگ های مطالبه مالیات و جرایم متعلق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود. فهرست اشخاص یادشده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد

ماده های مرتبط