* شماره بخشنامه : ۵۴ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره ۲۱۳۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

«وجوه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران درمان هزینه های درمان کارکنان، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.»

ماده های مرتبط