* شماره بخشنامه : ۶۸۱۳۲ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : بلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۸۶۰۰۶۶۰۶۴۹ هـ در خصوص انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به بانک های دولتی/ در اجرای بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۶۶۰۶۴۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ هیأت محترم وزیران در اجرای بند (د) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اجرا ارسال می‌شود.

   بر ‌اساس ماده (۶) تصویب‌نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده است.

ماده های مرتبط