* شماره بخشنامه : ۶۸۲۲۴ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع :تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال ۱۴۰۱

ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به تعطیلی بسیاری از ادارات امور مالیاتی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵، بدینوسیله مفاد دستورالعمل شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال ۱۴۰۱، تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تمدید می گردد.

ماده های مرتبط