* شماره بخشنامه : ۶۷۷۸۷ / ۲۴۰ / د

* تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ابلاغ «نظام­نامه نحوه­ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا/ستاد/کمیته ها و کارگروه ها»

مدیران کل محترم امور مالیاتی

پیرو نامه­ شماره ۵۱۳۶۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ رییس ­کل محترم سازمان موضوع ابلاغ «دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه­ های تخصصی» و با توجه به لزوم نظام­مند نمودن نحوه­ی ارجاع و بررسی موضوعات، نحوه­ی تشکیل جلسات، کنترل و نظارت بر نحوه­ی اجرای برنامه ­ها و مصوبات، چگونگی ابلاغ
و پیگیری مصوبات و شیوه­ ی گزارش­ دهی مجامع تصمیم­ گیری و اجرایی در سطح ستاد و ادارات­کل امور مالیاتی، به­ پیوست «نظام­نامه نحوه­ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا/ستاد/کمیته­ها و کارگروه­ها» جهت اجرا ابلاغ می ­گردد.

ماده های مرتبط