* شماره بخشنامه : ۴۶۵۳۲ / ۲۶۱ / د

* تاریخ : ۲۴ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان

در اجرای نامه شماره ۲۰۰/۲۴۵۴۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ رئیس کل محترم سازمان متبوع ،به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف %۸۰ مبالغ مذکور در نامه صدرالاشاره به معاونین و تاسقف %۵۰ به روسای امور مالیاتی تفویض می گردد.

شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه ،ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیارحاضر،مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.

ماده های مرتبط