* شماره بخشنامه : ۲۳۷۲۴ / ۲۰۰ / ص

* تاریخ : ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به پیوست تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۴۹۹۶۶/۱۷۹۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ در خصوص «بررسی تعارض و مانعیت تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: با امعان نظر به اینکه ثبت هرگونه تغییرات در مورد اشخاص مشمول تبصره یاد شده، به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی منوط شده است، آن دسته از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای وظایف و اختیارات خود انحلال آن ها را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می دارد، در صورتی که پیش از آن، به عنوان مصداقی از اشخاص حقوقی، مشمول قلمروی تبصره فوق الذکر قرار گرفته باشند، حکم تبصره مزبور در مورد آن ها جاری بوده و ملزم به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هستند.»، ­برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود.

ماده های مرتبط