* شماره بخشنامه : ۲۱۹۱۰ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : اصلاح نامه شماره ۲۱۰/۲۱۴۰۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

پیرو نامه شماره ۲۱۰/۲۱۴۰۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ موضوع اعلام دادنامه شماره  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله عبارت «بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۰ » مورد اشاره در نامه یاد شده به عبارت «بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۰ » اصلاح می‌شود.

ماده های مرتبط