* شماره بخشنامه : ۲۱۹۱۵ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ این معاونت، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط