* شماره بخشنامه : ۲۲۷۴۵ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع :ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷-۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط