* شماره بخشنامه : ۵۱ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت “قبل از صدور برگ اجرایی” از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت “قبل از صدور برگ اجرایی” از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان صدور، موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط