* شماره بخشنامه : ۲۲۹۲۲ / ۲۱۰ / ص

* تاریخ : ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

 

ماده های مرتبط