* شماره بخشنامه : ۲۳۳۲۴ / ۲۰۰ / ص

* تاریخ : ۰۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

 

 

ماده های مرتبط