* شماره بخشنامه : ١٢٩٨٧٨٨ / ۱۴۰۱

* تاریخ : ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : خوداظهاری کالاهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد

پیرو بخشنامه شماره ١۴١۵۶٣۴/١۴٠٠ مورخ ١٨/١٠/١۴٠٠ درخصوص تبصره (٣) ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع وصول مالیات بر ارزش افزوده کالای اظهاری واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به پیوست تصویر نامه شماره ١٧۴۵١١/٢ مورخ ٢۵/٨/١۴٠١ مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت متبوع متضمن پی نوشت مقام عالی وزارت، به انضمام تصویر نامه شماره ١۶٧١۴/٢٠٠/ص مورخ ١٠/٨/١۴٠١ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اقدام لازم به شرح ذیل و با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.
١ -در اجرای بند ٢ بخشنامه شماره ١۴١۵۶٣۴/١۴٠٠ مورخ ١٨/١٠/١۴٠٠ پس از محاسبه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول اظهارنامه محصول نهاییِ شرکت های تولیدی، نسبت به اعلام آن به اداره کل/ اداره امور مالیاتی استان/شهرستان اقدام و بعد از دریافت گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه، نسبت به ادامه روند تشریفات گمرکی اظهارنامه با رعایت سایر مقررات
اقدام گردد.
٢ -پذیرش گواهی چک صرفاً درخصوص مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه محصول نهایی موضوع بند ٢ بخشنامه یادشده مجاز بوده و شامل اظهارنامه مواد اولیه خارجی بکار رفته در تولیدِ محصول نهایی، موضوع بند ١ بخشنامه مذکور نخواهد بود.

ماده های مرتبط