* شماره بخشنامه : ١٣٣٢۴٠٨ / ۱۴۰۱ 

* تاریخ : ۱۲ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع :  کاهش ارزش افزوده واردات دارو به ۱ درصد

پیرو بخشنامه شماره ١١٣٠۶۶٩/١۴٠١/٢٢٩ مورخ ٧/٨/١۴٠١ در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و…، و با توجه به بند (١١) تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ ١٨/٨/١۴٠١ (موضوع نامه شماره ۴١٩۵٢ مورخ ٢٢/٨/١۴٠١ رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور)، مقرر گردید:
« مالیات بر ارزش افزوده اقلام دارویی از ٩% به  ١%ا ز ابتدای سال ١۴٠١ محاسبه گردد.( موضوع بند ۴ تصمیمات جلسه مورخ ١/٨/١۴٠١ بررسی کمبود دارو در کشور – ابلاغیه شماره ٣٧٧٣۵ مورخ ٣/٨/١۴٠١« ) – لذا بر این اساس دستور فرمایید در صورت مراجعه و تقاضای ذینفعان مبنی بر محاسبه اقلام دارویی ترخیص شده از ابتدای سال ١۴٠١ با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ١% ،پس از اعلام نظر سیستمی سازمان غذا دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه( مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ٩% به ١% ) و پس از بررسی لازم، نسبت به اعلام مبالغ قابل استرداد به سازمان امور مالیاتی اقدام لازم معمول نمایند.

 شایان ذکر است اضافه و کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (١٣۵) قانون امور گمرکی نمی باشد. ضمن اینکه مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی می باشد.

ماده های مرتبط