* شماره بخشنامه : ۴۴ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۱۵ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : سواپ کالای داخلی

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب
های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد:
چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالا هایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالا های سواپ شده به
خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن وآنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا ، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی
(مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق
الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.

ماده های مرتبط