* شماره بخشنامه : ۴۸ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر ، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود :

ماده ۲

۱– وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گاز رسانی (به ترتیب موضوع ماده (۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق (۲)) ، منابع تبصره (۱۴) را به حساب های فوق واریز می نماید. 

خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری و دهیاری ها موضوع ردیف های (۱) و (۲) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جز (۲) بند (الف) تبضره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

تبصره ۳ – به استناد جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۲

الف – نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (۳) ذیل جدول تبصره (۱۴)، کل مبلغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای باز پرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداص نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال ۱۴۰۰ در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود.

تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به خساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

۳ – 

ب – به استناد بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (۴۵%) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آن ها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج (۴۵%) رعایت گردد. 

ت – سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (۲۵) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهار نامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد.

تبصره – در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (۱) و (۳) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آ« از محل افزایش ردیف های (۱) و (۲) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب است.

ث – در ردیف های (۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (۱۴) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های(۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (۱۴) مجاز نمی باشد.

ج –

تبصره – 

۵ – پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب  ۱۴۰۰ – بر عهده واحد های آلاینده می باشد.

ماده ۳ – پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با اولویت موضوع ردیف های (۱۱) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (۱)، (۲) و (۱۷) قسمت اول (۱۸) و ردیف (۲۶) جدول تبصره (۱۴) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها کوظف است بر اساس پیش بینی منابع نسبت به واریز غلی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید.

ماده ۶ – کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت مردم د اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی کشورریاف سازمان تامیت اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اسا در خواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روز رسانی اطلاعات در خواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند.

ماده ۱۰ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمای قرار دهد.

ماده های مرتبط