* شماره بخشنامه : ۱۶۹۸ / ۱۳۰ / د

* تاریخ : ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : اجرای مقررات ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم

حسب بررسی های بعمل آمده مشخص گردید برخی از ادارات امور مالیاتی ، اعطای معافیت موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم را منوط به استعالم و اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی قلمداد نموده که این امر بر خالف نظر مقنن و موجب تطویل فرایند حسابرسی و قطعیت مالیات متعلقه می گردد لذا به آگاهی می رساند:
مستفاد از حکم مقرر در ماده مذکور اصل بر صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی بوده و حوزه کاری مربوط می بایست بر مبنای آن نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات اقدام و خالصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت وی ارسال نماید. بدیهی است چنانچه ثابت شود اظهارنامه مودی خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده های مرتبط