* شماره بخشنامه: ۵۳۶۶۴ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : فهرست مصادیق خدمات بیمه های زندگی و درمان – موضوع جز ۸ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مصادیق خدمات بیمهه ای زندگی و درمان موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که طی نامه شماره ۱۱۱۵۶۰/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعالم شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال میشود. لازم به ذکر است فهرست معافیت های مقرر در بندهای (لف) و (ب) ماده (۹) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس ir.intamedia.www بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.

خدمات :

– بیمه های زندگی و مستمری :

۱ – بیمه های خطر فوت

۲ – بیمه های به شرط حیات

۳ – بیمه های مختلط شامل: بیمه های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه – بیمه های مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه – بیمه های مختلط خطر فوت و به شرط حیات

۴ – بیمه های مستمری

۵ – پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقض عضو ناشی از حادثه

۶ –  پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت
از کارافتادگی دائم (اعم از کلی یا جزئی) به هر علت

۷ – پوشش تکمیلی پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتال به بیماری های خاص و جبران هزینه های پزشکی

–  بیمه های درمان تکمیلی

۸ – درمان: انفرادی ـ خانواده ـ گروهی

۹ – درمان مسافران ورودی به ایران

۱۰ – درمان مسافران عازم به خارج از کشور

۱۱ – بیمه بیماریهای احتمالی اتباع خارجی مقیم کشور

ماده های مرتبط