* شماره بخشنامه : ۶۲۰۵۱ / ۲۱۰ / د

* تاریخ : ۲۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص جرایم متعلقه در دوره زمستان سال ۱۴۰۰

با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با شروع دوره ی مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اجرائی میباشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر میدارد; 

(۱) نظر به این که بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول، تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد بود. 

(۲) ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر جریمه «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ الزم الاجرا شدن این قانون (۱۳/۱۰/۱۴۰۱) جاری می باشد.

ماده های مرتبط