* شماره بخشنامه : ۵۶۹۰۶  / ۲۲۲ / د

* تاریخ : ۱۹ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع :بارگزاری موسسات دانش بنیان عملکرد ۱۴۰۰ در سامانه داشتبورد مدیریتی سنیم و ارسال گزارش در خواست شده

بازگشت به نامه شماره ۵۲۲۷۰ / ۲۳۲ / د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موضوع نامه معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریئس جمهور مبنی بر اعلام اطلاعات عملکرد سال ۱۴۰۰ مربوط به (۱۰۹۸) شرکت و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان آنها که از جانب کارگروه موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات تهیه شده، شرکت های دانش بنیان عملکرد سال ۱۴۰۰ مذکور و مصادیق آنها، در داشبورد مدیریتی سنیم بارگذاری و گزارش مرتبط در این سامانه قابل بهره بردرای می باشد. همچنین گزارش درخواست شده در بند ۴ نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تهیه و به پیوست ارسال می گردد.

شایان به ذکر است، در گزارش ارسال شده، مبلغ معافیت از نسخه ابزاری اخذ شده و مواردی که برای آنها سال عملکرد درج نگردیده است دارای اظهارنامه مالیانی نمی باشد.

ماده های مرتبط