* شماره بخشنامه : ۶۵۰۱۷ / ۲۲۲ / د

* تاریخ : ۱۹ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : اضافه شدن اطلاعات مودیان دانش بنیان سال ۱۳۹۹ و مصادیق آنه به داشبورد مدیریتی اریس

به استحضار می رساند اطلاعات مودیان دانش بنیان مربوط به عملکرد سال ١٣٩٩ و مصادیق آنها با عنوان گزارش “مصادیق معافیت مودیان دانش بنیان” در بخش گزارشات اصلی در داشبورد مدیریتی اریس اضافه گردید و قابل بهره برداری می باشد. 

ماده های مرتبط