* شماره بخشنامه : ۱۸۸۸۱ / ۲۰۰ / ص

* تاریخ : ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و اصالحیه آن

به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه های شماره ۸۸۳۶۰/ت۵۹۸۸۳هـ مورخ، وزیران محترم هیأت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورخ هـ۶۰۴۷۷ت/۱۳۴۵۲۲ و ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ برای اجرا ارسال می شود. بر اساس بند ۲ اصالحی ماده ۴ آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ ، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سالهای آتی شرکت های یادشده کم شود.

ماده های مرتبط